Putboringen Van De Wiele BVBA

logo transparante achtergrond variant-250

Putboringen - Van de Wiele Bvba
Leugenstraat 7
9550 Herzele
 E-mail: .
Gratis prijsofferte - Vlugge service
 
facebook like logo     Tweedehands
 

Wettelijke bepalingen - Wetgeving in België

Vergunningen

De wetgeving omtrent de vergunningen en meldingen van waterwinningen en boringen is sedert 1 mei 1999 opgenomen in het Vlarem. (rubriek 53-54 en 55). De volledige tekst kan u terugvinden op www.mina.be

Beknopte samenvatting:

  • Niet ingedeelde winningen:

- winningen voor huishoudelijke doeleinden minder dan 500m³/jaar
- winningen waaruit het water enkel met een handpomp wordt opgepompt

  • Winningen en boringen klasse 3 (enkel meldingsplicht):

- winningen voor het uitvoeren van proefpompingen gedurende minder dan 1 jaar
- winningen voor niet huishoudelijke doeleinden met opgepompt debiet minder dan 500m³ per jaar
- boringen voor andere doeleinden dan waterwinning of bemaling ondieper dan 50 m

  • Melding op documenten te verkrijgen op de gemeente.

Winningen en boringen klasse 2 (vergunningsplicht):
- winningen met opgepompte debieten tussen 500 en 30.000 m³/jaar
- winningen voor koude-/ warmtepompen met inbegrip van terugpompingen met opgepompte debieten < 30.000 m³/jaar.
- boringen voor andere doeleinden dan waterwinning of bemaling dieper dan 50 m

  • Vergunningsaanvraag op dokumenten te verkrijgen op de gemeente.

Winningen en boringen klasse 1 (vergunningsplicht):
- alle winningen met een opgepompt debiet > 30.000 m³/jaar
- boringen voor openbare watervoorziening
- boringen voor het kunstmatig aanvullen van grondwater

 

  • Heffing op het onttrekken van grondwater

Wie moet deze grondwaterheffing betalen?
- De drinkwatermaatschappijen
- Alle exploitanten van een waterwinning van meer dan 500 m³ per jaar.

  • Wie is o.a. vrijgesteld?

- Grondwaterwinningen voor huishoudelijk gebruik
- Bronbemalingen en drainering
- Proefpompingen
- Koude- en warmte pompen
- Bodemsaneringen met attest

  • Wat moet men betalen?

De heffing wordt volgens een progressieve schaal berekend (= wie meer verbruikt, betaalt ook meer per m³). Het bedrag wordt gecorrigeerd met een CSE-factor, afhankelijk van de bedrijfsactiviteit en de heffingsplichtige. De eerste 500 m³ is gratis. Momenteel (’98) bedraagt de heffing voor de meeste sectoren minder dan 1 BEF per opgepompte m³. Het minimumbedrag is echter 5.000 BEF x CSE en minstens 1.500 BEF.

Heffing op het afvalwater : Vlaamse Milieumaatschappij - www.vmm.be

Er wordt per vervuilingseenheid betaald waarbij de hoeveelheid verbruikt water als basis wordt gehanteerd.

  • A. particulieren of gezinnen:

- Uitsluitend leidingwater: 0,62 €/m³ (om sociale redenen kan men in enkele specifieke gevallen volledige vrijstelling bekomen)
- Uitsluitend eigen waterwinning: forfaitair op basis van 30 m³ per persoon (tegen 0,62 €/m³)

  • B. De bedrijven:

Zij betalen rechtstreeks op de hoeveelheid geloosd water waarbij men kan kiezen uit 2 systemen:
- Forfaitair systeem bepaald door de VMM en berekend volgens de bedrijfsector.
- Via een eigen erkende aangifte gebaseerd op labo onderzoek en metingen van de hoeveelheid geloosd afvalwater.

  • C. De landbouwbedrijven:

- Betalen apart voor het privé gebruik (zoals alle andere particulieren)
- Een bijkomende heffing voor het verbruik op de hoeve (die in verhouding zeer voordelig is)

Debietmeters en peilbuizen:
De vergunningverlenende overheid kan debietmeters opleggen voor alle winningen die vergunningsplichtig zijn. Bovendien moeten alle waterwinningen die heffings- plichtig zijn, uitgerust worden met een debietmeter. Het grondwaterpeil van een vergunde winning moet altijd gemeten kunnen worden (peilbuis). Eveneens moet de opgepompte hoeveelheid grondwater geregistreerd worden.
Aan de hand van de debietmeter bepaalt men de heffing op het onttrekken van het grondwater en de heffing op het afvalwater.
De waterteller moet een keuringsattest hebben. Deze dient geijkt, en volgens de voorschriften van de fabrikant geplaatst.
Particulieren met een verbruik van minder dan 500 m³ per jaar zijn dus vrijgesteld.
Waterwinningen die uitsluitend worden aangewend voor beregening van bouw- en weiland zijn vrijgesteld voor het plaatsen van een debietmeter.